Inkas
Pravidlá používania

1. Táto web stránka (ďalej len „blog“) sa poskytuje tak, ako je. Čítanie a komentovanie príspevkov vyjadruje súhlas s týmito pravidlami a obmedzeniami a s tým, že tieto pravidlá sú primerané. Ak sa domnievate, že tieto pravidlá sú neprimerané, musíte ihneď opustiť a prestať používať túto web stránku.

2. Príspevky sú väčšinou vyjadrením osobných názorov autora.

3. Všetky informácie sú bez záruky.

4. Záruka, že táto stránka alebo informácie na nej budú stále dostupné, sa tiež nedáva.

5. Blog neručí, že tu poskytnuté informácie sú úplné alebo zrozumiteľné.

6. Nič na tejto stránke nie je zamýšľané ako rada akéhokoľvek druhu. Ak potrebujete poradiť so zdravotnými – ako fyzickými, tak psychickými – problémami, právnymi záležitosťami, finančným plánovaním, marketingom alebo technickými záležitosťami, obráťte sa na vhodného profesionálneho poradcu.

7. Blog má právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Zmena je platná, účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na blogu. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami pravidiel. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto pravidiel, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.

8. Blog si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením pravidiel (ďalej len „zmena“). Zmena bude zverejnená na internetovej stránke www.atakcompany.sk najneskôr v deň jej účinnosti.

9. Užívateľ a tento blog sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania servera atakcompany.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením pravidiel a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.

10. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom 12.04.2012

Blog nenesie žiadnu zodpovednosť za:

1. stratu spôsobenú radami na blogu alebo nedodržaním niektorého z bodov pravidiel

2. iné straty alebo problémy

3. smrť alebo iné zranenia kvôli nedbalosti blogu

4. podvod alebo pokus konať nezákonne spôsobené chybnou interpretáciou tu uverejnených príspevkov

5. záležitosti, ktoré sa obrátia na nezákonné alebo obmedzujúce, alebo pokus o takúto záležitosť.

Šírenie obsahu z tejto stránky

Zverejnenie časti web stránky je možné s uvedením zdroja pri zverejnenej časti. Táto web stránka je chránená autorským zákonom a inými ustanoveniami zákonov.

Záruka sa neposkytuje na nič na tejto web stránke, s výnimkou prípadov pokrytých zákonom.